KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

İşveren (Veri Sorumlusu) : Scrap Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi


Scrap Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Scrap” ya da Veri Sorumlusu) kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, Scrap Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ‘nin ticari faaliyetleri kapsamında hizmet sunabilmesi amacıyla; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kaydı oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi uyarınca işlenecektir.

Aydınlatma Metninde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.


2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar İle Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak yukarıda 1. maddede belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesince kişisel verileriniz ilgili kurum, kuruluş ve ofis personelimize aktarılmaktadır.

3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz; KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin ifası ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Bununla birlikte; Kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebi kapsamında işlenecektir.


4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, Scrap Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile aranızda doğabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması ya da sürenin bitimi halinde ise, kişisel verilerin saklanmasına sebep olan başka bir hukuki dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak ve kimliğinizi tespit edici belgeleri eksiksiz doldurarak ofisimizin Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Öztürk İş Merkezi No:35 Kat:4 D:11 Ümraniye/İSTANBUL adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya info@scrap.com.tr adresine mobil imzalı olarak iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.scrap.com.tr  © Tüm Hakları Saklıdır.
0850 346 72 72